Overeenkomst tot dienstverlening

 1. De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid en welzijn, zullen te allen tijde worden gesloten door de dienstverleners vanuit haar vrije beroepsuitoefening.
 2. Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail)correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda op de website van Care for Women (www.careforwomen.nl) of de website van Hanneke Hofland (www.seashining.nl).
 3. De gehanteerde tarieven zijn zichtbaar op de site en opvraagbaar. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

Tarieven & betaling

 1. Betaling per verkregen consult dient direct na afloop van de dienst contant te geschieden aan de balie van het centrum, tenzij anders met de dienstverlener is overeengekomen.
 2. Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënte recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.
 3. Indien de cliënte later dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst of activiteit annuleert, wordt deze dienst of activiteit volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst of activiteit dient telefonisch te geschieden via het telefoonnummer.

Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid wordt slechts door dienstverlener in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaal gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de dienstverlener aansprakelijk is gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.
 2. De dienstverlener heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de dienstverlener te allen tijde in overleg met de cliënte gebeuren. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 3. Op de rechtsverhouding tussen de dienstverlener en de cliënte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
 4. Indien cliënte één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens de dienstverlener is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.
 5. Het hierna vermelde inzake de aansprakelijkheid geldt zowel voor de abonnee als voor introducé(e)s van Care for Women – Hanneke Hofland. Iedere deelnemer dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie.

Iedere aanwezige vrijwaart Care for Women – Hanneke Hofland voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in het centrum ten gevolge van handelen of nalaten van deze persoon.

 1. Care for Women – Hanneke Hofland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Care for Women –Hanneke Hofland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal uit of van jouw voertuig of ander vervoermiddel welke zich bevindt op het terrein van Care for Women –Hanneke Hofland of daarbuiten. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij de cliënte die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Overige voorwaarden

 1. Openings- en sluitingstijden. Tijdens de officiële feestdagen is de Care for Women –Hanneke Hofland praktijk gesloten tenzij anders aangegeven. Care for Women –Hanneke Hofland behoudt zich het recht voor de opening- en sluitingstijden alsmede aanvangstijden van de (sport)activiteiten en diensten te wijzigen zonder dat hieruit door de cliënte enig recht kan worden ontleend. Tijdens de zomervakantie heeft het Care for Women –Hanneke Hofland een gewijzigd rooster. Dit rooster zal ruim voor de zomervakantie bekend gemaakt worden.
 2. Care for Women –Hanneke Hofland behoudt zich het recht voor tarieven en Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 3. Ieder cliënte dient zich aan de huisregels te houden. Care for Women –Hanneke Hofland behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een dienst of abonnement te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
 4. De persoonlijke gegevens van de cliënte zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden voor Care for Women –Hanneke Hofland centrum gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Klachtenbemiddeling

Uw feedback wordt met zorg ter harte genomen. Het handelen van de dienstverlener valt onder meer onder de klachtenregeling van Care for Women –Hanneke Hofland. Heeft u klachten, dan kunt u een mail sturen naar info@careforwomen.nl. Wij nemen uw klacht dan in behandeling en stellen u op de hoogte van de uitkomst.

Ben u het niet eens met de onze uitspraak, dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie, www.degeschillendencommissiezorg.nl. Zij zullen uw klacht dan verder in behandeling nemen. 

 

Cliënte verklaart hierbij boven en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden. Op uw verzoek zal Hanneke Hofland u de voorwaarden kosteloos per mail toesturen.